Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1. Definities:
a. 4D expo: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer xxxx, gevestigd aan Postgalei 43, 1687 VS te Wognum.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met 4D expo een overeenkomst sluit.
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en 4D expo.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met 4D expo. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 4D expo en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Offertes / tot standkoming overeenkomst
De door opdrachtnemer/verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende zestig dagen na datum van de offerte, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat door opdrachtnemer/verkoper de opdracht schriftelijk is aanvaard, danwel door haar een aanvang is gemaakt met uitvoering aan de geoffreerde werkzaamheden.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht
3.1 Opdrachtnemer/verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer/verkoper het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3 De opdrachtgever/koper draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan opdrachtnemer/verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever/koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer/verkoper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer/verkoper zijn verstrekt en de voor de uitvoering van de overeenkomst eventueel benodigde vergunningen niet tijdig door opdrachtgever/koper zijn verkregen, heeft opdrachtnemer/verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever/koper in rekening te brengen.

3.4 Opdrachtnemer/verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer/verkoper is uitgegaan van door de opdrachtgever/koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer/verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever/koper de resultaten van de daaraan voorafgegane fases schriftelijk heeft goedgekeurd.

 Artikel 4  Prijsverhoging
4.1 Indien opdrachtnemer/verkoper met de opdrachtgever/koper een bepaalde prijs/honorarium overeenkomt, is opdrachtnemer/verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging daarvan. Opdrachtnemer/verkoper mag stijgingen in de loonkosten, van materiaalprijzen en andere prijzen en kosten en een ongunstige wijziging in de valutakoers doorberekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever/koper het recht de overeenkomst te ontbinden. Wanneer de opdracht uitsluitend betrekking heeft op te verrichten diensten zal een dergelijke verhoging slechts in rekening kunnen worden gebracht als deze aan opdrachtgever/koper vóór de ingangsdatum is medegedeeld.

4.2 Indien de opdrachtgever/koper een consument is en indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever/koper de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 5 Levertijd
5.1. De door 4D expo opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

5.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van 4D expo een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 6 Verkregen informatie en documenten
De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 7 Afnameverplichting
De opdrachtgever/koper is verplicht de door opdrachtnemer/verkoper verkochte c.q. geproduceerde zaken af te nemen op een moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de opdrachtgever/koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever/koper. De opdrachtgever/koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 8 Prijs
8.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.

8.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door 4D expo te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 9 Betaling
9.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door 4D expo op de factuur aan te geven wijze.

9.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

9.3  Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering in geval van Verkoopstyling door 4D expo op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van 4D expo.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1. 4D expo kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. 4D expo is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door 4D expo geleverde dienst(en).

10.2. 4D expo is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. 4D expo biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.

10.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 4D expo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan 4D expo worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is 4D expo niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan 4D expo zijn verstrekt, heeft 4D expo het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

10.4. 4D expo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat 4D expo is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor 4D expo kenbaar behoorde te zijn.

10.5. 4D expo is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.6. Indien 4D expo desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

10.7. Alle aanspraken jegens 4D expo die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij 4D expo zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 11 Verrekening van meer- en minderwerk
11.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

  1. In geval van bestekswijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk);
  2. In geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
  3. In de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.

11.2 Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan na de voltooiing van de werkzaamheden.

11.3 Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.

11.4 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van opdrachtnemer/verkoper op verrekening daarvan onverlet.

Artikel 12 Overmacht
12.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt 4D expo ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

12.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar 4D expo geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 13 Klachtenregeling
13.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan 4D expo kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.

13.2. Indien een klacht gegrond is, zal 4D expo de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door 4D expo worden aangepast tot een lager bedrag danwel tot nihil. 4D expo zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14 Diversen
14.1. 4D expo is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

14.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is 4D expo gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

14.3. 4D expo is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift 4D expo tot mededeling verplicht.

14.4. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en 4D expo is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht

14.5. 4D expo is te allen tijde bevoegd om door hem gemaakte foto’s of tekstuele updates van de opdracht te plaatsen op de website van 4D expo of op de social media van 4D expo. Hierbij verplicht 4D expo zich met respect naar haar klanten te uiten. Wij zullen ons in onze uitingen toespitsen op onze expertise en de samenwerking met u aanmoedigen. De geplaatste teksten en/of foto’s zijn waardevol en eerlijk en met in acht neming van de geheimhoudingsplicht. Indien expliciet door u aangegeven wordt uw bedrijfsnaam niet genoemd.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud|
15.1 De door opdrachtnemer/verkoper geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer/verkoper totdat de opdrachtgever/koper alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer/verkoper gesloten (koop-)overeenkomsten is nagekomen:

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door opdrachtnemer/verkoper verrichte of te verrichten diensten;
– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever/koper van deze overeenkomst(en).

15.2 De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende zaak, indien het eigendomsvoorbehoud op grond van het recht van het bestemmingsland niet zijn werking verliest totdat de volledige prijs is betaald, tenzij opdrachtnemer/verkoper anders bepaalt.

15.3 Door opdrachtnemer/verkoper afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening wordt doorverkocht. Overigens is opdrachtgever/koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

15.4 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever/koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de opdrachtgever/koper bevinden, behoudt opdrachtnemer/verkoper zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die opdrachtnemer/verkoper uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door opdrachtnemer/verkoper geleverde zaken welke door de opdrachtgever/koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor opdrachtnemer/verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

15.5 Indien de opdrachtgever/koper haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is opdrachtnemer/verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever/koper of derden die de zaak voor de opdrachtgever/koper houden weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever/koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

15.6 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever/koper verplicht opdrachtnemer/verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

15.7 Opdrachtgever/koper verplicht zich op eerste verzoek van opdrachtnemer/verkoper:

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
– alle aanspraken van de opdrachtgever/koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan opdrachtnemer/verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
– de vorderingen die de opdrachtgever/koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door opdrachtnemer/verkoper geleverde zaken te verpanden aan opdrachtnemer/verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van opdrachtnemer/verkoper;
– op andere manier medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die opdrachtnemer/verkoper ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever/koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.